ఖతుల పరిశోధన శాల
గృహద్వారం
మీ కంప్యూటర్‌లో వివిధ యూనీకోడ్ ఖతులు కొన్ని సంక్లిష్ట పదాలను ఎలా రెండర్ చేసి చూపిస్తాయో ఇక్కడ చూడండి.
నేను ఎగుమతి చేసిన ఈ క్రింది ఖతిని ఈ బ్రౌజర్ మూసేంత వరకు ఉపయోగించాలి
మీరు పరీక్షించదలచుకునే ఖతిని ఎంచుకోండి
గౌతమి పోతన లోహిత్ రమణీయ ఈ-తెలుగు
ఈ ఖతి విండోస్ నివ్య లోనిది కాబట్టి ఉచితం కాదు.మీ
బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face) చూపించగలిగితే విండోసేతర
నివ్యలలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;లేకుంటే మీ నివ్యలో
ఉన్న అప్రమేయ యూనీకోడ్ ఖతిలో చూపించబడుతుంది.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
ఉత్కృష్టమైన ఉత్కృష్టమైన ఉత్కృష్టమైన ఉత్కృష్టమైన ఉత్కృష్టమైన
ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్
ఉత్ప్రేక్ష ఉత్ప్రేక్ష ఉత్ప్రేక్ష ఉత్ప్రేక్ష ఉత్ప్రేక్ష
మత్స్యావతారం మత్స్యావతారం మత్స్యావతారం మత్స్యావతారం మత్స్యావతారం
కర్ఫ్యూ కర్ఫ్యూ కర్ఫ్యూ కర్ఫ్యూ కర్ఫ్యూ
దారిద్ర్యము దారిద్ర్యము దారిద్ర్యము దారిద్ర్యము దారిద్ర్యము
జ్యోత్స్న జ్యోత్స్న జ్యోత్స్న జ్యోత్స్న జ్యోత్స్న
విశ్వక్షేనుడు విశ్వక్షేనుడు విశ్వక్షేనుడు విశ్వక్షేనుడు విశ్వక్షేనుడు
ఉఛ్చ్వాస ఉఛ్చ్వాస ఉఛ్చ్వాస ఉఛ్చ్వాస ఉఛ్చ్వాస
వైశిష్ట్యము వైశిష్ట్యము వైశిష్ట్యము వైశిష్ట్యము వైశిష్ట్యము
సంస్కృతిసంస్కృతిసంస్కృతిసంస్కృతిసంస్కృతి

కాపీరైట్ హక్కులు © 2011 - హరివిల్లు