ఖతుల పరిశోధన శాల
గృహద్వారం
మీ కంప్యూటర్‌లో వివిధ యూనీకోడ్ ఖతులు సంయుక్తాక్షరాలను ఎలా రెండర్ చేసి చూపిస్తాయో ఇక్కడ చూడండి.
నేను ఎగుమతి చేసిన ఈ క్రింది ఖతిని ఈ బ్రౌజర్ మూసేంత వరకు ఉపయోగించాలి
మొదటి అక్షరం
మొదటి వత్తు
రెండవ వత్తు
మీరు పరీక్షించదలచుకునే ఖతిని ఎంచుకోండి
గౌతమి పోతన లోహిత్ రమణీయ ఈ-తెలుగు
ఈ ఖతి విండోస్ నివ్య లోనిది కాబట్టి ఉచితం కాదు.మీ
బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face) చూపించగలిగితే విండోసేతర
నివ్యలలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;లేకుంటే మీ నివ్యలో
ఉన్న అప్రమేయ యూనీకోడ్ ఖతిలో చూపించబడుతుంది.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
మీ బ్రౌజర్ కనుక జాల ఖతులను (font-face)
చూపించగలిగితే విండోస్, లినక్స్ నివ్యలో ఈ ఖతి‌ని చూడగలరు;
ఈ ఖతి మీ నివ్యలో లేకుంటే ఇదెలాగూ ఉచితం కాబట్టి
ఇక్కడ నుండి దించుకుని స్థాపించుకోండి.
క్క్క క్క్క క్క్క క్క్క క్క్క
ఖ్క్క ఖ్క్క ఖ్క్క ఖ్క్క ఖ్క్క
గ్క్క గ్క్క గ్క్క గ్క్క గ్క్క
ఘ్క్క ఘ్క్క ఘ్క్క ఘ్క్క ఘ్క్క
ఙ్క్క ఙ్క్క ఙ్క్క ఙ్క్క ఙ్క్క
చ్క్క చ్క్క చ్క్క చ్క్క చ్క్క
ఛ్క్క ఛ్క్క ఛ్క్క ఛ్క్క ఛ్క్క
జ్క్క జ్క్క జ్క్క జ్క్క జ్క్క
ఝ్క్క ఝ్క్క ఝ్క్క ఝ్క్క ఝ్క్క
ఞ్క్క ఞ్క్క ఞ్క్క ఞ్క్క ఞ్క్క
ట్క్క ట్క్క ట్క్క ట్క్క ట్క్క
ఠ్క్క ఠ్క్క ఠ్క్క ఠ్క్క ఠ్క్క
డ్క్క డ్క్క డ్క్క డ్క్క డ్క్క
ఢ్క్క ఢ్క్క ఢ్క్క ఢ్క్క ఢ్క్క
ణ్క్క ణ్క్క ణ్క్క ణ్క్క ణ్క్క
త్క్క త్క్క త్క్క త్క్క త్క్క
థ్క్క థ్క్క థ్క్క థ్క్క థ్క్క
ద్క్క ద్క్క ద్క్క ద్క్క ద్క్క
ధ్క్క ధ్క్క ధ్క్క ధ్క్క ధ్క్క
న్క్క న్క్క న్క్క న్క్క న్క్క
ప్క్క ప్క్క ప్క్క ప్క్క ప్క్క
ఫ్క్క ఫ్క్క ఫ్క్క ఫ్క్క ఫ్క్క
బ్క్క బ్క్క బ్క్క బ్క్క బ్క్క
భ్క్క భ్క్క భ్క్క భ్క్క భ్క్క
మ్క్క మ్క్క మ్క్క మ్క్క మ్క్క
య్క్క య్క్క య్క్క య్క్క య్క్క
ర్క్క ర్క్క ర్క్క ర్క్క ర్క్క
ఱ్క్క ఱ్క్క ఱ్క్క ఱ్క్క ఱ్క్క
ల్క్క ల్క్క ల్క్క ల్క్క ల్క్క
ళ్క్క ళ్క్క ళ్క్క ళ్క్క ళ్క్క
వ్క్క వ్క్క వ్క్క వ్క్క వ్క్క
శ్క్క శ్క్క శ్క్క శ్క్క శ్క్క
ష్క్క ష్క్క ష్క్క ష్క్క ష్క్క
స్క్క స్క్క స్క్క స్క్క స్క్క
హ్క్క హ్క్క హ్క్క హ్క్క హ్క్క
క్ష్క్క క్ష్క్క క్ష్క్క క్ష్క్క క్ష్క్క

కాపీరైట్ హక్కులు © 2011 - హరివిల్లు